Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verzoeken, offertes en overeenkomsten waarbij Acimon Advice, diensten welke verband houden met de uitoefening van het hypotheek- en assurantiebemiddelingsbedrijf verleent aan een cliënt. De dienstverlening van Acimon Advice is gericht op het geven van advies, bemiddeling en informatie over hypothecaire leningen en de daarmee verwante producten en verzekeringen aan cliënt.

De dienstverlening van Acimon Advice richt zich uitdrukkelijk niet op het geven van een beleggingsadvies.

Cliënt zal Acimon Advice tijdig alle voor een behoorlijke dienstverlening nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie verschaffen en daartoe alle medewerking verlenen. De dienstverlening door Acimon Advice vindt in belangrijke mate plaats op basis van informatie welke de cliënt dient te verschaffen. Cliënt erkent dan ook dat de dienstverlening door Acimon Advice vertraging kan ondervinden, indien de door cliënt verschafte informatie niet volledig of deugdelijk is. Indien de door cliënt verschafte informatie niet deugdelijk of niet volledig is, is Acimon Advice gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

Acimon Advice is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van door of namens de cliënt foutief of onvolledig verstrekte informatie. Cliënt is gehouden de verwerking door Acimon Advice van de door hem verschafte informatie te controleren. Indien Acimon Advice hierbij een voor cliënt kenbare vergissing maakt, dan is cliënt op straffe van verval van zijn rechten gehouden Acimon Advice onverwijld daarvan in kennis te stellen nadat hij de vergissing heeft ontdekt of had kunnen ontdekken. De aansprakelijkheid van Acimon Advice is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de door Acimon Advice afgesloten verzekering (beroeps- of aansprakelijkheidsverzekering) dekking geeft en dat aan Acimon Advice wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid van Acimon Advice voor indirecte schade – daaronder begrepen iedere gevolgschade en gederfde winst – is uitgesloten.

Evenmin is Acimon Advice aansprakelijk voor resultaten welke worden behaald op beleggingen in verband met een door cliënt gekozen hypothecair product. Acimon Advice is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Acimon Advice voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat cliënt bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen. Een vordering van cliënt op Acimon Advice in verband met schade vervalt een jaar na de veroorzaking van de schade.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.